شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] گرگ درون
به به...هر که گرگش را در اندازد به خاک.. رفته رفته مي شود انسان پاک...و آن که از گرگش خورد هر دم شکست.....گر چه انسان مي نمايند، گرگ هست!
خيال من
:) @};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top